Egna lägenheten

FÖR BOENDE

Egna lägenheten

Egna lägenheten

TV och bredband

I månadsavgiften ingår kabel-TV via Tele2. Vi är anslutna till bredband via Telenor.

För kontakt: 

www.tele2.se

www.telenor.se


Försäkring

Enligt stadgarna måste du ha en försäkring med bostadsrättstillägg.

§ 36 Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

 

"...

Bostadsrättsinnehavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar...

 

Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:

• ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,

• icke bärande innerväggar, stuckatur, ... "

 

Brandvarnare

Varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare. I vissa fall kan man behöva två stycken. De vanligaste är de som varnar för rökutveckling. Placera den på en strategisk plats i lägenheten enligt tillverkarens anvisningar.

 

Värmeslingor i badrum

Det är vanligt i badrum med värmeslingor att vattenlåset kan torka ut. Det kan då uppstå ett baksug som i sin tur kan orsaka en otrevlig doft. En god idé är att stänga av värmen när du reser bort på semester.

  

Balkong

Den som vill inreda denna uteplats, måste göra det med hänsyn till säkerhet och estetik för alla.

Absolut inget ingrepp får göras på fasad eller balkong. Alltså, inget borrande. Om du hänger något på utsidan av ditt räcke, bör du tänka på att din försäkring skall gälla om olyckan är framme.

 

Kontakta gärna styrelsen om du är osäker innan du gör någon investering.

 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Ansökan om andrahands-
uthyrning skall lämnas skriftligen till styrelsen. Uthyrning till juridisk person tillåts ej. Enligt föreningens stadgar kan avgift för andrahandsupplåtelse tas ut efter beslut i styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelseav bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år.

Ladda ned ansökan andrahandsuthyrning

 

Sälja bostadsrätten

Kontakta styrelsen när du vill sälja din bostadsrätt.

 

Lägenhetsförråd

Varje lägenhet har ett eget förråd som finns i garaget. Precis som i trapphusen gäller här att inget får förvaras utanför det egna utrymmet pga brandsäkerhetsrisken. Låset är manuellt och ljuset är sensorstyrt.


Nycklar och portkod

Varje lägenhet har nycklar till egna lägenheten, samt nycklar som gäller tillgången till alla gemensamma utrymmen port, barnvagnsrum, soprum, garage, tvättstuga och föreningslokal. Varje lägenhet har också nyckel till bokningslåset i tvättstugan med  tillhörande lägenhetsnummer.

 

Portkoden fungerar mellan 06.00 - 23.00. Övrig tid öppnas dörrarna med nyckel. Har du glömt bort koden, så kontakta någon i styrelsen.


Lägenhetsrenovering

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du ansöka om detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som skall godkänna ändringarna.

 

Ansökan om ombyggnad ska åtföljas av ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad, beskrivande text, behörighetsutbildningar och övrig dokumentation för att möjliggöra styrelsens granskning.

 

Ritning skall även lämnas in vid godkända ändringar av vatten, avlopp, värme och ventilation. Du måste kunna visa upp intyg om väggars kvalitet. Om det är osäkerhet huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter från byggnadsnämnden.

 

Beräknad tid från insänt komplett ärende till beslut är normalt ca en månad. Ansökan inlämnas till styrelsen.

Ladda ner ansökan

 

Generella regler

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör följande: 

  • Bärande konstruktioner
  • Avsevärd förändring av planlösningen
  • Ändring av befintliga ledningar/installationer avseende el, vatten,
  • avlopp, värme, ventilation, inglasning av balkong eller terrass
  • Uppsättning av markiser

 

Vid ändringar skall du som medlem säkerställa att gällande lagar och normer efterlevs. De branschregler som gäller vid tiden för renoveringen ska följas och allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Uppgifter och certifikat för respektive hantverkare skall bifogas ansökan om lägenhetsrenovering till styrelsen.

 

Det är viktigt att Entreprenören är införstådd med alla regler. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att dessa efterföljs.

 

Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren. Vissa ändringar innebär också att du, enligt plan – och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen.

 

Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras och vilka krav som måste utföras och uppfyllas i samband med ett sådant ändringsarbete.

 

Mer information om detta under  http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov

 

En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas innan, under och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av styrelsen och bekostas av medlemmen.

 

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Sätt upp ett anslag i porten innan du sätter igång. Arbeten får inte utföras på kvällar och nätter. Aktiviteter där kraftigt oljud skapas, såsom bilning, längre borrning, golvslipning etc får endast utföras vardagar 9.00 tom 16.00 efter annonsering med anslag.

 

Vattenavstängning

Eventuell central vattenavstängning i fastigheten utförs, på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, av föreningens utsedda fastighetsskötare. Information skall anslås i porten i god tid dessförinnan.

Fastighetsskötare: Nordstaden AB.

 

Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boendes entreprenörer om detta är möjligt i form av avstängningsventiler i lägenheterna.

 

Kök

Endast spiskåpa utan fläkt får anslutas till befintlig ventilationskanal. Kolfilterfläkt får installeras förutsatt att den inte ansluts till ventilationskanal. Alla övriga fläktar är förbjudna. Fastighetsskötaren Nordstaden kan ge mer information.


Avfall, städning och skydd

Det är du som lägenhetsinnehavare som har ansvar för grannarnas olägenheter och för att ditt byggavfall forslas bort utan dröjsmål.

Byggavfall får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen såsom trapphus, källargångar och gård.

 

Uppställning på Stockholms stads mark får inte göras utan tillstånd. Kom ihåg att du även har ansvaret för de entreprenörer som du har anlitat. Eventuella skador i trapphus och hiss skall återställas och nedskräpning skall åtgärdas snarast.

 

Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning. Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

 

Golv i allmänna utrymmen skall täckas där byggmaterial och byggavfall transporteras till lägenheten med papp av slitstark kvalitet.

 

Om hissen används som transport för byggmaterial eller byggavfall skall denna skyddas i sin helhet med slitstarkt material. Skador som uppkommer under renoveringen i allmänna utrymmen skall återställas av medlemmen. Föreningen debiterar bostadsrättsinnehavaren om detta inte sker.

 

Kostnad för daglig städning bekostas av bostadsrättsinnehavaren.